Calculight Calculight
נהניתי מאוד מהתוכנה, ההסברים ברורים יותר מהמורה שלי בבית הספר. תודה רבה! התוכנה שווה כל שקל!
- ניצן גנס
עצם השימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה מלאה לכל תנאי השימוש בהתאם לתקנון. אנא קרא\י את התנאים המפורטים להלן בקפידה. משתמשים שאינם מסכימים לתנאים אלו במלואם, אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו באתר או בתוכנה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין שהוא, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה מחייב את המפעילים.


הגדרות
"המפעילים" - קבוצת Calculight העוסקת בפיתוח כלים ללימוד מקוון במקצוע המתמטיקה.
"האתר" - אתר האינטרנט הנמצא בכתובת http://www.calculight.co.il
"התוכנה" - תוכנת המחשב המשמשת לפיתרון התרגילים במתמטיקה מספרי הלימוד.
"תקופת שימוש" - פרק הזמן אותו רכש המשתמש ובו ניתנה לו הרשות להשתמש בתוכנה.

כללי
בשלב זה המפעילים מספקים פתרונות במתמטיקה לתרגילים ששיכים לשאלונים 035001 ו-035003 (ובקרוב ליתר השאלונים), של המחברים הבאים: בני גורן, גבי יקואל, יצחק שלו & אתי עוזרי. בשלב זה ייתכן והפתרונות לחלק מפרקי הלימוד חסרים, המפעילים עובדים על השלמת פרקים אלו. ניתן לברר במאגר הפתרונות באתר (http://www.calculight.co.il/whatwehave) לאילו מהפרקים קיימים כבר פתרונות.
כל התוכן באתר ובתוכנה נוצר ע"י Calculight בלבד. Calculight היא גוף עצמאי שאין בינו להוצאות הספרים ומחבריהם שום קשר עסקי ישיר או עקיף.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ומתייחסים, כמובן, גם לנשים.

משך זמן השימוש  - "תקופת שימוש"
לאחר ביצוע הרכישה, תקופת השימוש תחושב עבור העסקאות השונות באופן הבא:
רישיון לשיעור בודד - לפרק זמן של שעה (60 דקות).
כל הרישיונות נכנסים לתוקף מרגע ההתחברות לתוכנה עם שם המשתמש והסיסמה.
יש אפשרות להתחבר ולהתנתק מהתוכנה במשך תקופת השימוש ללא הגבלה, עם זאת חשוב לציין שבמשך תקופת השימוש, כל התנתקות או חוסר שימוש בתוכנה מכל סיבה שהיא, לא מזכה את המשתמש בתקופת שימוש נוספת. האחריות לניצול תקופת השימוש בתוכנה חלה על המשתמש בלבד. לדוגמא: אם המשתמש רכש עסקה לשיעור בודד, התחבר והשתמש בתוכנה במשך 20 דקות, התנתק מהתוכנה למשך שעה, וניסה להתחבר בשנית, לא יתאפשר לו להתחבר, שכן עברו סה"כ 80 דקות מרגע ההתחברות הראשוני.
חידוש עסקה לפני תום תקופת שימוש נוכחית, תכנס לתוקף עם תום תקופת השימוש הנוכחית באופן אוטומטי ותיצור רצף של שתי (או יותר) עסקאות צמודות.

ביטול עסקה
בשל המיידיות של השירות, לא ניתן לבטל עסקאות. לקוח שקיבל שירות, ללא תקלות, לא יקבל זיכוי כספי.

שמירת פרטיות
בשלב יצירת חשבון המשתמש, המשתמש מתבקש לספק מידע כגון שם וכתובת דוא"ל, הכנסת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסור פרטים אלו. מטרת מסירת הפרטים האישיים הכרחית כדי לאפשר למפעילים לספק את השירותים המתבקשים.
בעת ביצוע הרכישה של תקופת השימוש המידע הרגיש יותר הכולל את מספר כרטיס האשראי מועבר בשיטת האבטחה המתקדמת והחדשנית SSL (הנהוגה ע"י חברות האשראי), שיטה המקובלת בכל העולם לאבטחת עסקאות והצפנתן. המידע הזה מועבר לחברות האשראי בלבד ולא מועבר או מאוחסן במאגרי הנתונים של האתר או התוכנה.
משתמש מצהיר כי מסר פרטים נכונים, מדויקים ועדכניים הנדרשים לביצוע העסקה והרישום באתר והקשר עימו לרבות שם, דוא"ל ואמצעי תשלום. המשתמשים מתחייבים לספק את הנתונים הנכונים והמדויקים הנדרשים לשם ביצוע הרכישה של תקופת שימוש.
הפרטים האישיים של המשתמשים נשמרים (למעט פרטי כרטיסי אשראי שאינם נשמרים) במאגר המידע של האתר ומשמשים לזיהוי המשתמש בלבד. פרטים אלו שמורים ומוגנים וחסויים בפני שימושים וגורמים חיצוניים כאלו ואחרים. בשום פנים ואופן אין המפעילים חולקים מידע זה עם אף גורם או צד שלישי ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין. המפעילים רשאים לתעד את אופן השימוש בשירותים לצורך ייעול השירות.

הגבלת שימוש
כל רישיון תקופת שימוש הינו למחשב יחיד בלבד. לאחר קבלת תקופת שימוש, התחברות לתוכנה ממחשב מסויים תקבע את תקופת השימוש למחשב זה. ניתן להתנתק ולהתחבר מחדש לתוכנה מאותו המחשב בלבד. לאחר שהסתיימה תקופת השימוש הנוכחית ונרכשה תקופת שימוש חדשה, ניתן להתחבר לתוכנה ממחשב אחר.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני שמורות למפעילים, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושם של המפעילים בלבד. זכויות אלו חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר והתוכנה, דרך הצגת הפתרונות, ממשק המשתמש ואופן הפעלת התוכנה, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר והתוכנה וכל פרט אחר הקשור בו ובהפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להעביר, להשכיר, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר או התוכנה (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בין ע"י המשתמש באתר ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, צילום, הקלטה או בכל דרך אחרת ללא קבלת רשות מפורשת מהמפעילים מראש ובכתב.

הגבלת אחריות
השירותים והמידע באתר ובתוכנה מוצעים לך כפי שהם - "As is". המפעילים עושים כל שביכולתם הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר ובתוכנה יהיה מדויק ושלם. הפתרונות המוצגים בתוכנה, הינם הצעה לפתרון בלבד. ייתכן והמידע באתר ובתוכנה עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים, שגיאות דפוס ואחרות. באף מקרה לא יישאו המפעילים באחריות כלשהי ע"פ חוק בכל הנוגע לנזק עקיף, מקרי, עונשי, תוצאתי ו\או נסיבתי ו\או כל נזק אחר מכל סוג ומין. אין במתן שירותים אלו משום התחייבות בפני המשתמש באשר לשיפור הישגיו. ולכן ניצול השימוש בתוכנה והתוצאות הנגזרות מכך הן על אחריות המשתמש בלבד.

שיפוי
הינך מתחייב לשפות את המפעילים בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח ולרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, על ידך ו\או ע"י מטעמך שניתנה לו גישה להשתמש בחשבונך. בנוסף המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו והוא הנושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שיעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בידיעתו ובין אם לאו.

שינוי בתקנון
המפעילים רשאים לערוך שינויים באתר ובתוכנה, הכוללים את מראם, היקפם, תוכנם, זמינותם, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה, וכן בתקנון ובתנאי השימוש בו, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה כזה התנאים החלים על עסקאות שכבר בוצעו הם התנאים מהסכם הרישיון שהיה תקף בעת ביצוע העסקה. התנאים החדשים יכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי
קניה בטוחה של תקופת שימוש דרך האתר מתבצעת באמצעות תקשורת מוצפנת בטכנולוגית SSL 128bit.
מיד לאחר ביצוע פעולת התשלום יבצעו המפעילים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה באתר וניתן יהיה להתחיל להשתמש בתוכנה.

תשלום באמצעות PayPal
על מנת להקל ולזרז את הליך רכישת תקופת השימוש ניתן לשלם באתר באמצעות שירותי חברת PayPal.
לאחר בחירת תקופת השימוש המשתמש יועבר לאתר PayPal לביצוע התשלום, יתחבר לחשבונו ב-PayPal ויאשר את ההזמנה.
לאחר מכן יועבר בחזרה לאתר Calculight ויקבל הודעה כי הפעולה אושרה או נדחתה ע"י PayPal, במידה שאושרה תירשם ההזמנה באתר ויהיה ניתן להתחיל להשתמש בתוכנה.

אישור קבלת תשלום
לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי או חברת PayPal על ביצוע התשלום תירשם ההזמנה באתר וניתן יהיה להתחיל להשתמש בתוכנה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את המפעילים. הרישום שנרשם במחשבי המפעילים יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

תשלום באמצעות SMS
קיימת אפשרות לשלם עבור השימוש בתוכנה באמצעות שליחת הודעת SMS. החיוב יבוצע באמצעות חשבון הטלפון הסלולארי של המשתמש. במכשירים במסלול פרי פייד (prepaid), החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת הפרי פייד בעת רכישת השירות. אל השירות יכול להצטרף כל אדם אשר ברשותו מכשיר טלפון נייד התומך בקבלת הודעות SMS בשפה העברית. המשתמש יישלח אישור הרשמה על-ידי שליחת הודעת SMS המאשרת את ההרשמה ותשלח לו בחזרה הודעת אישור המכילה את פרטי ההתחברות לתוכנה.
במידה והבקשה אינה תואמת את השירות, תקבל על כך התראה מתאימה ותחויב בעלות שליחת הודעת SMS רגילה.
במידה והמשתמש איננו הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולארי לגביו מתבקש השירות, הרי שהמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המפעילים כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הנה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, וכי הוא יישא בלעדית באחריות וישפה את המפעילים בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות.
המשתמש מחויב עבור כל ההודעות שנשלחו אליו במסגרת השירות ע"פ מדיניות החברה הסלולארית בה הוא מנוי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או בקשה להחזר כספי בגין הודעות שכבר נשלחו אליו ולמשתמש לא תהיה כל בקשה ו/או טענה ו/או תביעה נגד המפעילים.

ביטול פעילות מצד המפעילים
המפעילים רשאים מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם ובכפוף לכל דין, להגביל את שימושך בשירותים או\ו כל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת שלך להשתמש בשירותים או כל חלק מהם.
המפעילים זכאים להפסיק בכל עת וכאשר יראו זאת לנכון ובכפוף לכל דין, את הפעילות באתר ובתוכנה ו/או אף לבטל תקופת שימוש או לחסום את היכולת להשתמש בשירותים, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. אם נמסרו פרטים שגויים במתכוון.
  2. במידה שהתבצעה או מתבצעת בזמן מסוים באתר או בשימוש בתוכנה בדרך כלשהי, פעילות שאיננה חוקית ו/או שנראית לא סבירה בעליל.
  3. במידה ואירעה תקלה טכנית או כל בעיה אחרת, שחייבה את המפעילים על פי שיקול דעתם להפסיק את מתן השירות.
  4. בכל מקרה שנעשתה לדעת המפעילים פעולה כלשהי שסותרת את הנאמר בהסכם הזה.

במידה והמפעילים הפסיקו את מתן השירות , לא תהיה למשתמש או לכל גורם אחר, כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים מכל סיבה שהיא. בנוסף לכך, המפעילים זכאים על פי שיקול דעתם, לשנות את הכללים הנ"ל .

שינויים ותקלות באתרים והפסקת השירות
במידה ולקוח לא קיבל שירות לפרק זמן מסוים עקב תקלה שהינה באחריותה הבלעדית של המפעילים, יינתן ללקוח כפיצוי זמן שימוש נוסף לפרק זמן זהה.
קיימים גורמים חיצוניים שהמפעילים מסתייעים בשרותיהם כמו חברות כרטיסי אשראי, ספקי אינטרנט, חברות סלולאריות למתן שירותי SMS ועוד. המפעילים לא יכולים להתחייב שהשירותים באתר ובתוכנה לא יופסקו, או יופרעו ואף שלא יהיו טעויות שונות. בנוסף המפעילים לא יכולים להתחייב שהשירותים יהיו חסינים בפני גישה לא חוקית או אפילו מנזקים קלקולים ותקלות מכל סוג ומין. במידה ויחול שיבוש או עיקוב במתן השירות ע"י גורמים חיצוניים, הדבר לא ייחשב כשיבוש או עיכוב או הפרה כלשהי מצד המפעילים  כלפי הלקוחות ולא יהיה בזה עילה לכל תביעה או דרישה לפיצוי ללקוחות באופן ישיר ו/או באופן עקיף. כמו כן חדירה לא מורשית לאחד או יותר מספקי השירותים החיצוניים, איננה ולא יכולה להיות באחריותם של המפעילים.

הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. התקנון יפורש על פי חוקי מדינת ישראל וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה המשפטית המוסכמת בת"א-יפו בלבד.
במידה ובית המשפט יקבע כי הוראה מהוראות התקנון בלתי חוקית או בלתי תקפה, אזי, לא יראו את יתר התקנון כמבוטל.

שאלות וברורים
בכל שאלה או בעיה בשימוש באתר או בתוכנה, באפשרותך ליצור קשר עם המפעילים באמצעות טופס הקשר בכתובת האינטרנט http://calculight.co.il/contact או לשלוח דוא"ל לכתובת info@calculight.co.il בו תפורט מהות הבעיה. נציגי Calculight יטפלו בפנייתך בהקדם האפשרי.
אנו מאחלים לך שימוש נעים ופורה בתוכנה ומודים לכם על האמון ובבחירתכם להשתמש בשירותינו.
בכבוד רב,
צוות Calculight

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15.08.2010